เลขที่ 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น TEL 0-2664-2246 
ปิด เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

บริการให้เช่า

Rental optical equipment

บริการให้เช่า


ขั้นตอนในการให้เช่า


 • ・ระยะเวลาการให้เช่าเป็นแบบรายเดือน
 • ・ชำระค่าเช่าล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนการเช่าทุกครั้ง
 • ・ผู้ให้เช่าจะใช้บริษัทขนส่งเป็นผู้จัดส่งอุปกรณ์เช่าแก่ผู้เช่า. สามารถสอบถามราคาค่าขนส่งจากทางเราได้
 • ・หลังจากได้รับอุปกรณ์เช่า ให้ทำการตรวจสอบการทำงานต่างๆและสถานะของเครื่อง ถ้ามีปัญหาประการใดกรุณาติดต่อผู้ให้เช่าใน 2 วันทำการ
 • ・อุปกรณ์ที่ให้เช่าถูกใช้จากผู้เช่าหลายราย ดังนั้นอาจจะมีตำหนิอยู่ภายในเลนส์หรือกล้อง ถึงแม้ว่าทางผู้ให้เช่าจะทำความสะอาดแล้วก็ตาม
 • ・หากต้องการให้อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์หรือวิธีการติดตั้งให้ที่ทางบริษัทของผู้เช่า อาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเติมด้วย
 • ・ระยะเวลาในการเช่าอุปกรณ์จะเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์จัดส่งถึงผู้เช่า
  และจะต้องส่งคืนถึงผู้ให้เช่าภายในวันสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ระบุไว้
 • ・ผู้เช่าเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนแก่ผู้ให้เช่า
 • ・เพื่อป้องกันความล่าช้าในการขนส่ง กรุณาส่งเอกสารประกอบการขนส่งให้ผู้ให้เช่าหลังจากทำการส่งคืนอุปกรณ์แล้ว
 • ・ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์จะทำการเช่าอุปกรณ์ต่อ กรุณาแจ้งทางผู้ให้เช่าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันหมดสัญญาเช่า
  หากผู้เช่าไม่ทำการติดต่อมาหรือไม่มีการส่งคืนอุปกรณ์ตามระยะเวลาสัญญาจะถือว่าเป็นการผิดสัญญาและจะมีการคิดค่าปรับตามระยะเวลาที่ผิดสัญญา
 • ・ค่าปรับจะคิดจาก
  ( ค่าเช่า / 30 วัน ) x จำนวนวันที่ผิดสัญญา x2เท่า
  2เท่า หมายถึง ค่าธรรมเนียมจากการผิดสัญญา
 • ・ในกรณีที่ผู้เช่าทำการเช่าอุปกรณ์ไปแต่การใช้งานไม่ตอบสนองต่อความต้องการผู้เช่า ทางผู้ให้เช่าจะไม่คืนค่าเช่าตามที่ตกลงกันไว้
 • ・ผู้ให้เช่าจะไม่คืนเงินในกรณีที่ทำการยกเลิกกลางคัน
 • ・หากอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือ สูญหาย ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหลังจากการตกลงกันของผู้เช่าและผู้ให้เช่า
 • ・ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น จะต้องดำเนินการหาข้อแก้ไขร่วมกันระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า
 • ・หลังจากที่ทางผู้ให้เช่าได้รับคำสั่งซื้อจากผู้เช่าจะถือว่าผู้เช่ายอมรับข้อตกลงข้างต้นนี้

Rental Products

Digital Microscope

Stereo Microscope

Other optical productsPAGE TOP